عضویت در انجمن علمی منظر ایران

"(ضرروری)" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام(ضرروری)
آدرس(ضرروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
متقاضیان عضویت دانشجویی ، تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را بارگزاری نمایند
براساس مصوبه مورخ ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ هیات مدیره انجمن حق عضویت انجمن علمی منظر در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر خواهد بود: ١-عضويت دانشجويي : رایگان ۲- عضويت وابسته: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال ۳- عضويت پيوسته : ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال
a