برای عضویت در انجمن علمی منظر ایران، چنانچه دارای شرایط لازم جهت عضویت   می باشید، می بایست پس از تکمیل فرم عضویت ، آن را همراه سایر مدارک مورد نیاز ( تصویر آخرین مدرک تحصیلی‌، تصویر کارت  ملی‌، تصویر عکس پرسنلی، تصویر گواهی پرداخت حق عضویت سالانه ) به دبیرخانه انجمن علمی منظر ایران ارسال فرمایید.

حق عضويت انجمن در سال 1401 :

۱- عضويت دانشجويي : رایگان

۲- عضويت وابسته:   1000000 ريال

۳- عضويت پيوسته :   2000000 ريال

شماره حساب : 5402313708 ( بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد)

شماره کارت بانکی متصل به حساب انجمن : 0911 – 0582 – 8370 – 5859
نام صاحب حساب : انجمن علمی منظر ایران