شرایط و انواع عضویت در انجمن

1عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناس ارشد در یکی از رشته­ های مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.
2عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته­ های مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر شاغل باشند.
3عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در یکی از رشته­ های مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر و مؤلفه های اصلی آن به تحصیل اشتغال دارند.
4اعضای مؤسساتی (شخصیت­ های حقوقی):
سازمان­ هایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر فعالیت دارند، می­ توانند به عضویت انجمن درآیند. افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­ های مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر می­توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته درآیند. اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
5عضویت افتخاری:
شخصیت­ های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مربوط به هنر و یا علوم وابسته به منظر حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده­ ای نموده باشند.