اعضای هیات مدیره دوره اول

 

  دکتر حسن صالحی        دکتر علی تهرانی فر          دکتر علیرضا میکائیلی

            دکتر حسن صالحی                             دکتر علی تهرانی فر                              دکتر علیرضا میکاییلی   

   دکتر محمدرضا طاهری         دکتر پرستو عشرتی                     دکتر نسیم صحرائی نژاد

        دکتر محمد رضا طاهری                             دکتر پرستو عشرتی                                   دکتر نسیم صحرایی نژاد
 
 
          دکتر بهداد علیزاده                                 دکتر اکبر رحیمی                                    دکتر سید محمد رضا خلیل نژاد
 
                                                                                بازرسان
 
          دکتر سید مجید زرگریان                              دکتر سارا مهدیزاده                                    دکتر فاطمه پودات 
 
                                                                                  دبیر انجمن                                                               
                                                  
                                                                          مهندس رضا فرهادی  
 

 

                                             اعضای هیات مدیره دوره دوم

 

  دکتر حسن صالحی        دکتر علی تهرانی فر          دکتر علیرضا میکائیلی

            دکتر حسن صالحی                             دکتر علی تهرانی فر                                   دکتر علیرضا میکاییلی   

   دکتر محمدرضا طاهری         دکتر پرستو عشرتی                  دکتر هادی سلطانی فرد

        دکتر محمد رضا طاهری                            دکتر پرستو عشرتی                                     دکتر هادی سلطانی فرد 
 
 
          دکتر بهداد علیزاده                                   دکتر اکبر رحیمی                                  دکتر لیلا کوکبی 
 
                                                               بازرسان
 
                        مهندس پیمان گلچین                           مهندس خلیل دلفان