گروه اکولوژی منظر

معرفی گروه اکولوژی منظر در انجمن علمی منظر ایران

گروه اکولوژی منظر در انجمن علمی منظر ایران به عنوان یک گروه بسیار ارزشمند از این انجمن، به ترویج و توسعه دانش و آگاهی در زمینه اکولوژی منظر و حفاظت از محیط زیست در طراحی و مدیریت منظر می‌پردازد. این گروه با تمرکز بر اهمیت تعامل میان محیط طبیعی و محیط انسانی، به پیشبرد اهداف انجمن علمی منظر ایران می‌پردازد.

اکولوژی منظر به عنوان یک حوزه علمی و عملی، نقش بسیار مهمی در ترویج طراحی و مدیریت منظرها با تأکید بر ارتباط اکولوژیک محیط طبیعی و انسان دارد. این حوزه به تحقیق در زمینه تأثیر اقدامات انسانی بر محیط زیست و مناظر طبیعی می‌پردازد و راهکارهای اکولوژیک برای حفاظت و بهبود کیفیت محیط زیست ارائه می‌دهد.

اهداف اصلی گروه اکولوژی منظر در انجمن علمی منظر ایران عبارتند از:

ترویج علم اکولوژی منظر: این گروه به ترویج آگاهی در مورد اهمیت تعامل میان عناصر اکولوژیک و منظرها در جامعه و حرفه منظرسازی می‌پردازد.
پیشبرد پژوهش‌های اکولوژی منظر: گروه اکولوژی منظر تلاش می‌کند تا تحقیقات پیشرو و مطالعات اکولوژیک در زمینه طراحی و مدیریت منظرها را ارتقاء دهد.
حفاظت از محیط زیست: این گروه به ترویج اصول حفاظت از محیط زیست و منظرهای طبیعی اختصاص دارد.
ترویج طراحی اکولوژیک: گروه اکولوژی منظر به ارتقاء طراحی و مدیریت منظرهایی با توجه به اصول اکولوژیک می‌پردازد.
ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی: با همکاری با مؤسسات و انجمن‌های مشابه در داخل و خارج از کشور، گروه اکولوژی منظر تلاش می‌کند تا فرصت‌های تبادل تجربیات و همکاری در زمینه اکولوژی منظر را ایجاد کند.
گروه اکولوژی منظر در انجمن علمی منظر ایران از همکاری با دانشجوان، متخصصان و علاقمندان به این حوزه در کشورمان استقبال می‌کند